2V升3.3V芯片,输出500MA,低功耗10uA解决方案

2021-05-10 13:54:00
技术管理员
原创
1141

                                                   2V 3.3 V 芯片,输出500 MA ,低功耗10u A 解决方案


         2V 的输入电压其实非常少,一般都是镍氢电池1.2V, 干电池1.5V ,来给玩具,MCU 单片机,模块啊,等等供电。不过2V的供电电源或者设备确实是不常见的。


         一般2V升3.3V,需要升压芯片PW5100即可完成的。

         PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波 的同步升压IC,

         PW5100 输入电压:0.7V-5V

         PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大开关电路1.5A

         PW5100 外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可


发表评论
评论通过审核后显示。