1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件

2021-05-10 14:47:00
技术管理员
原创
1518

                                                                    1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件  

        1.2V 的镍氢电池由于稳定高,应用产品也是很广,但是由于电压低,需要1.2V 3V 芯片,来将1.2V 的电压升压转3V,稳定输出供电。

 一般性的1.2V 3V 芯片,都是用PW5100 比较多,固定输出电压可选电压挡位,使其电路极其简单,同时在PW5100的低功耗待机时,输出功率也是非常地优秀。具有很低的输入静态电流。

  PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM EN关断脚的 同步升压 DC/DC 变换器。输入电压最低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.

 PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波 的同步升压IC,

 PW5100 输入电压:0.7V-5V

 PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大开关电路1.5A

产品名称

类型

输入电压范围

输出电压范围

输出电流

工作频率

静态功耗

封装

PW5620

Synchronous

2.7V~20V

4.5V~21V

2A(Vout:15V)

≥2.2MHZ

420uA

DFN-20

PW5600

Synchronous

2.7V~14V

4.5~14.5V

3A( Vout:9V )

≥2.2MHZ

120uA

DFN-20

PW5100

Synchronous

0.7V~ 5V

3.0V~ 5V

600mA

1.2MHZ

10uA

SOT23-5L

PW5200C

Synchronous

2.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

550uA

SOT23-6L

PW5200A

Synchronous

1.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

260uA

SOT23-6L

PW5300

Asynchronous

2.6V~5.5V

>12V

1.2A(Vout=5V)

1.0MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5328B

Asynchronous

2V~24V

>28V

1.2A(Vout=6V)

1.2MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5410A

Charge Pump

2.7V~5.0V

5V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

1.8mA

SOT23-6L

PW5410B

Charge Pump

1.8V~5.0V

3.3V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

650uA

SOT23-6L


发表评论
评论通过审核后显示。